ஒர்குட் வாசி

ஆதி வாசியாக
இருந்த என்னை
ஒர்குட்
வாசியக்கிவிட்டாய்.......................
......