தேநீர்


தேநீருடன் ஆரம்பிக்கும்
என் நாட்கள்
உன் இதழ் நீருடன்
ஆரம்பிப்பது எப்போது ?????????????????????????????????