ஆ       இ       ஈ       உ       ஊ       எ       ஏ       இ       ஒ       ஓ       ஔ
க-வரிசை    ச-வரிசை    ப-வரிசை    ம-வரிசை   த-வரிசை ர-வரிசை                             ஆண்                                                    பெண்

 பாலா
பாலாஜி
 பாலகுமார்
 பாலமுருகன்
 பாலன்
 பாலசிங்கம்
 பாலசுப்ரமணியன்
 பலவேன்கடன்
 பாலுசாமி