ஆ       இ       ஈ       உ       ஊ       எ       ஏ       இ       ஒ       ஓ       ஔ
க-வரிசை    ச-வரிசை    ப-வரிசை    ம-வரிசை   த-வரிசை ர-வரிசை                             ஆண்                                                    பெண்

 கபிலன்
கடம்பன்
 கதிர்
 கதிர்வேல்
 கலைஅரசன்
 காளமேகம்
 களஞ்சியம்
 கலப்பான்
 கலதிநாதன்
 காளிமுத்து
 கல்விதாசன்
 காமராசன்
 கம்பன்
 கந்தன்
 கந்தவேல்
 கண்ணன்
 கண்ணப்பன்
 கரிகாலன்
 கார்கோடன்
 கார்முகிலன்
 கருப்பன்
 காசிநாதன்
 கந்தபெருமாள்
 கற்றான் 
 கவின்
 கவிரிநாடான்
 கயிலை
 கீரன்
 கீர்த்தி
 கிள்ளிவளவன்
 கோலப்பன்
 கோமகன்
 கோமான்
 கூடலழகர்
 கூர்மதி
 கொற்றவன்
 கோவலன்
 கோவேந்தன்
 குழந்தைசாமி
 குமணன்
 குமாரவேல்
 குணா
 குன்றன்
 குப்புசாமி
 குறுமுனி
 குற்றாலன்
 குயிலன்