ஆ       இ       ஈ       உ       ஊ       எ       ஏ       இ       ஒ       ஓ       ஔ
க-வரிசை    ச-வரிசை    ப-வரிசை    ம-வரிசை   த-வரிசை ர-வரிசை                             ஆண்                                                    பெண்
தாமரைச்செல்வன்
தாமரைகண்ணன்  
 தமிழழகன்
 தமிழன்
 தமிழன்பன்
 தமிழரசன்
 தமிழ்ச்செல்வன்
 தமிழ்தாசன்
 தமிலேழிலன்
 தமிழின்பன்
 தமிழினியன்
 தமிழ்கோ
 தமிழ்கூத்தன்
 தமிழ்குடிமகன்
 தமிழ்மகன்
 தமிழ்மணி
 தமிழ்முடி
 தமிழ்நாடன்
 தமிழநம்பி
 தமிழொளி
 தமிழ்வாணன்
 தமிழ்விரும்பி
 தமையன்
 தம்பிதுரை
 தம்பியப்பன்
 தம்புசாமி
 தங்கபாலன்
 தங்கதுரை
 தங்கையன்
 தங்கக்கனி
 தங்கம்
 தங்கமணி
 தங்கமரியப்பன்
 தங்கமுத்து
 தங்கபாண்டியன்
 தங்கப்பன்
 தங்கராசன்
 தங்கசாமி
 தங்கவேல்
 தணிகை
 தணிகைச்செல்வன்
 தணிகைமுருகன்
 தணிகைநாதன்
 தணிகைவேலன்
 தஞ்சைநாடான்
 தஞ்சைவாணன்
 தவச்செல்வன்
 தவமகன்
 தவமணி
 தவபாலன்
 தயாளன்
 தாயன்பன்
 தாயுமானவன்
 தீரன்
 தெய்வமணி
 தென்னன்
 தேவன்
 தேவாரம்
 தில்லைநாதன்
 தினகரன்
 திரையன்
 திருமால்
 திருமலை
 திருமாறன்
 திருமொழி
 திருமுருகன்
 திருப்புகள்
 திருவள்ளுவன்
 திருவரங்கன்
 திருவேங்கடன்
 திருவொளி
 தூமணி
 தூயன்