ஆ       இ       ஈ       உ       ஊ       எ       ஏ       இ       ஒ       ஓ       ஔ
க-வரிசை    ச-வரிசை    ப-வரிசை    ம-வரிசை   த-வரிசை ர-வரிசை                             ஆண்                                                    பெண்
 ஞானச்செல்வன்
 ஞானம்
 ஞானமணி
 ஞானமுருகன்
 ஞானமுத்து
 ஞானஒளி
 ஞானபண்டியன்
 ஞானசூரியன்
 ஞானத்தங்கம்
 ஞானவேல்
 ஞானவேலன்
 ஞானவேந்தன்
 ஞானி