ஆ       இ       ஈ       உ       ஊ       எ       ஏ       இ       ஒ       ஓ       ஔ
க-வரிசை    ச-வரிசை    ப-வரிசை    ம-வரிசை   த-வரிசை ர-வரிசை                             ஆண்                                                    பெண்

 பச்சை
 பகலவன்
 பழனி
 பழனிச்சாமி
 பல்லவன்
 பன்மொழி
 பன்னீர்
 பரமன்
 பரிதி
 பரிமலன்
 பவளமுது
 பாவலன்
 பேகன்
 பாரி
 பேரின்பம்
 பெரியநம்பி
 பெரியசாமி
 பெருமான்
 பெருமாள்
 பெருமுடி
 பெருந்தகை
 பிச்சைமணி
 பிறைசூடன்
 போற்றி
 பொழிலன்
 பொன்முடி
 பொன்னடி
 பொன்னிவளவன்
 பொன்வேல்
 பொய்யாமொழி
 புதுமை
 புகழ்
 புலமை
 புலி
 புனிதன்