இ       ஈ       உ       ஊ       எ       ஏ       இ       ஒ       ஓ       ஔ


                             ஆண்                                                    பெண்

ஆடலரசு
ஆதவன்
ஆளவந்தான்