ஆ       இ       ஈ       உ       ஊ       எ       ஏ       இ       ஒ       ஓ       ஔ
க-வரிசை    ச-வரிசை    ப-வரிசை    ம-வரிசை   த-வரிசை ர-வரிசை                             ஆண்                                                    பெண்
  உதயன்
 உதயசூரியன்
 உடும்பன்
 உலகமுத்து
 உலகன்
 உலகநாதன்
 உலகப்பன்
 உலகரசன்
 உலமாரன்
 உமியாப்பன்
 உமையவன்
 உண்மைவிளம்பி
 உண்மைவிரும்பி
 உத்தமன்