ஆ       இ       ஈ       உ       ஊ       எ       ஏ       இ       ஒ       ஓ       ஔ
க-வரிசை    ச-வரிசை    ப-வரிசை    ம-வரிசை   த-வரிசை ர-வரிசை                             ஆண்                                                    பெண்
 நகுலன்
 நக்கீரன்
 நலன்
 நல்லழகன்
 நல்லபெருமாள்
 நல்லசிவன்
 நல்லவன்
 நம்பி
 நஞ்சய்யன்
 நன்மாறன்
 நன்னன்
 நடராஜன்
 நற்குணம்
 நெடியோன்
 நெடுமாறன்
 நெடுஞ்செழியன்
 நெடுங்கோ
 நீதிசெல்வன்
 நீலன்
 நெறி
 நிலவன்
 நித்திலன்