ஆ       இ       ஈ       உ       ஊ       எ       ஏ       இ       ஒ       ஓ       ஔ
க-வரிசை    ச-வரிசை    ப-வரிசை    ம-வரிசை   த-வரிசை ர-வரிசை                             ஆண்                                                    பெண்
செல்லக்கனி 
 செல்லமணி
 செல்லன்
 செம்பியன்
 செம்மல்
 செம்மணி
 செம்மொழி
 சென்னி
 சேரலாதன்
 சேரமான்
 சேரன்
 சிந்தனை
 சின்னதுரை
 சின்னமுத்து
 சின்னசாமி
 சொக்கன்
 சோலை
 சோழன்
 சுடர்
 சுடர்மணி
 சுடரொளி