ஆ       இ       ஈ       உ       ஊ       எ       ஏ       இ       ஒ       ஓ       ஔ
க-வரிசை    ச-வரிசை    ப-வரிசை    ம-வரிசை   த-வரிசை ர-வரிசை                             ஆண்                                                    பெண்
 எழில்
 எழிலன்
 எழிலரசன்
 எழில்செல்வன்
 எழிலேந்தி
 எழில்மணி
 எழில்வேந்தன்
 எரிசுடர்