ஆ       இ       ஈ       உ       ஊ       எ       ஏ       இ       ஒ       ஓ       ஔ
க-வரிசை    ச-வரிசை    ப-வரிசை    ம-வரிசை   த-வரிசை ர-வரிசை                             ஆண்                                                    பெண்

 மதியழகன்
 மகிழன்
 மலை
 மலைச்சாமி
 மலரவன்
 மலர்வேந்தன்
 மாமன்னன்
 மணி
 மாணிக்கம்
 மாணிக்கவேல்
 மணிமாறன்
 மறை
 மாருடன்
 மயிலன்
 மாறன் 
 மாரி
 மாசிலன்
 மாவலன்
 மேகநாதன்
 மெய்கண்டான்
 மெய்யன்
 முதல்வன்
 முக்கண்ணன்
 முருகன்
 முருகவேல்
 முருகு
 முத்துவேல்