ஆ       இ       ஈ       உ       ஊ       எ       ஏ       இ       ஒ       ஓ       ஔ
க-வரிசை    ச-வரிசை    ப-வரிசை    ம-வரிசை   த-வரிசை ர-வரிசை                             ஆண்                                                    பெண்


 ஏகன் 
 ஏளிசைசெல்வன்  
 ஏழிசைநம்பி
 ஏளிசையன்
  ஏழுமலை