ஆ       இ       ஈ       உ       ஊ       எ       ஏ       இ       ஒ       ஓ       ஔ
க-வரிசை    ச-வரிசை    ப-வரிசை    ம-வரிசை   த-வரிசை ர-வரிசை                             ஆண்                                                    பெண்
ரமணன்
 ராமநாதன்
 ரமணி
 ராமப்பன்
 ராமரத்தினம்
 ராமசாமி
 ரங்கமணி
 ரங்கன்
 ரங்கநாதன்
 ரத்தினம்
 ரத்தினசாமி
 ரத்தினவேல்
 ரதினவேலன்