ஆ       இ       ஈ       உ       ஊ       எ       ஏ       இ       ஒ       ஓ       ஔ
க-வரிசை    ச-வரிசை    ப-வரிசை    ம-வரிசை   த-வரிசை ர-வரிசை                             ஆண்                                                    பெண்

 இளங்கோ
 இசையரசு
 இலக்கியன்
 இளமாறன்
 இளம்பரிதி
 இளமுகில் 
 இளமுருகு
 இளங்கோ
 இளவரசன்
 இன்பன்
 இனியன்
 இறைஅன்பு
  இசைக்கோ
 இசைமணி