ஆ                                    ஈ                   உ                   எ                 ஒ                
    
க-வரிசை    ச-வரிசை     ப-வரிசை     ம-வரிசை     த-வரிசை    ந-வரிசை    ய-வரிசை       வ-வரிசை 

                                      ஆண்                                                         பெண்

அன்பரசி 
அறிவரசி
அரசி
அழகி
அறிவழகி
அன்பழகி
அருள்விழி
அறிவொளி
அல்லி
அன்புமொழி
அமிழ்து
அருளரசி
அறிவுக்கொடி
அறிவுமதி
அறிவுமணி
அன்புவிழி
அன்புச்செல்வி
அருட்செல்வி
அருந்தமிழ்
அழகுமதி
அன்புமதி
அறிவுக்கண்ணு
அமுதரசி
அருள்மொழி
அறிவுமொழி
அழகோவியம்
அருந்தமிழ்
அன்னக்கிளி
அமுதவாணி
அல்லிக்கொடி
அழகுநிலா
அறிவுசுடர்
அன்னக்கொடி
அமுதா
அமிழ்தமொழி
அறிவுமலர்
அருஞ்ச்செல்வி