க-வரிசை

                            ஆ                                    ஈ                   உ                   எ                 ஒ                
    
க-வரிசை    ச-வரிசை     ப-வரிசை     ம-வரிசை     த-வரிசை    ந-வரிசை    ய-வரிசை       வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                        பெண் 

கண்ணகி
கனிமொழி
கண்மணி
கதிர்மணி
கயல்விழி
கலையரசி
கலைவாணி
கலையழகி
கலைமகள்
கலைமலர்
கலைமதி
கலைமொழி
கலைச்செல்வி
கவின்மொழி
கார்குழலி
கார்முகில்
காவியா
கவிரிசெல்வி
கிளிமொழி
குமுதா
குறிஞ்சி
குறிஞ்சிப்பாவை
கூர்விழி
கொற்றவை
கொடிமுல்லை
கோதை
கோப்பெருந்தேவி