ச-வரிசை

                            ஆ                                    ஈ                   உ                   எ                 ஒ                
    
க-வரிசை    ச-வரிசை     ப-வரிசை     ம-வரிசை     த-வரிசை    ந-வரிசை    ய-வரிசை       வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                          பெண்
சந்தனம் 
சிந்து
சிந்தாமணி
சித்திரப்பாவை
சிலம்பரசி
சிலம்பி
செல்வி
சுடர்க்கொடி
சுடர்விழி
செந்தமிழ்
செந்தமிழரசி
சேரன்மாதேவி
சோழன்மாதேவி