த-வரிசை

             அ                 ஆ                  இ                  ஈ                   உ                ஊ               எ               ஏ             ஒ  
    
க-வரிசை         ச-வரிசை       ப-வரிசை        ம-வரிசை            த-வரிசை       ய-வரிசை           வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                        பெண்
தமிழ்க்கொடி 
தமிழ்தென்றல்
தமிழ்ப்பாவை
தமிழ்மகள்
தமிழருவி
தமிழ்மலர்
தமிழ்மணி
தமிழருவி
தமிழரசி
தமிழழகி 
திருப்பாவை
திருமங்கை
திருமலர்
துளசி
தென்றல்
தேன்மலர்