ந-வரிசை

                            ஆ                                    ஈ                   உ                   எ                 ஒ                
    
க-வரிசை    ச-வரிசை     ப-வரிசை     ம-வரிசை     த-வரிசை    ந-வரிசை    ய-வரிசை       வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                          பெண்
நற்செல்வி 
நன்மொழி
நறுமலர்
நாவரசி
நாவுக்கரசி
நிலாமணி
நிலவரசி
நீலமலர்
நீள்விழி