ப-வரிசை

                            ஆ                                    ஈ                   உ                   எ                 ஒ                
    
க-வரிசை    ச-வரிசை     ப-வரிசை     ம-வரிசை     த-வரிசை    ந-வரிசை    ய-வரிசை       வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                          பெண்
பண்பரசி
பாவை
புகழ்மலர்
புகழ்க்கொடி
புவியரசி
பூங்குழலி
பூங்கோதை
பூமகள்
பூவிழி
பூமகள்
பெண்ணரசி
பைங்கிளி
பைந்தமிழ்
பைந்தமிழ்ச்செல்வி
பொய்கை
போர்க்கொடி
பொன்மயில்
பொன்னரசி
பொன்முடி