ம-வரிசை

             அ                 ஆ                  இ                  ஈ                   உ                ஊ               எ               ஏ             ஒ  
    
க-வரிசை         ச-வரிசை       ப-வரிசை        ம-வரிசை            த-வரிசை       ய-வரிசை           வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                        பெண்
மங்கை
மங்கையர்க்கரசி
மனிசுடர்
மணிமேகலை
மணிமொழி
மதியரசி
மதியழகி
மாதவி
மாதரசி
முகில்
முத்தமிழ்செல்வி
முத்துமணி
முல்லைக்கொடி
மேகலை
முத்தழகி