வ-வரிசை

                            ஆ                                    ஈ                   உ                   எ                 ஒ                
    
க-வரிசை    ச-வரிசை     ப-வரிசை     ம-வரிசை     த-வரிசை    ந-வரிசை    ய-வரிசை       வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                        பெண்

வடிவரசி
வடிவழகி
வளர்மதி
வான்மதி
வான்மலர்
வெண்மணி
வெற்றிச்செல்வி
வெண்மதி
வைரமணி
வைரமுத்து