ஆ                                    ஈ                   உ                   எ                 ஒ                     
க-வரிசை    ச-வரிசை     ப-வரிசை     ம-வரிசை     த-வரிசை    ந-வரிசை    ய-வரிசை       வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                       பெண்

இசைக்கோ
இசைஅரசு
இசைக்கோ
இசையழகன் 
இசைவாணன்
இசைவேந்தன்
இரும்பொறை
இமயவரம்பன்
இலக்கியன்
இளங்கதிர்
இளங்கீரன்
இளங்குமரன்
இளங்கோவன்
இளஞ்சித்திரன்
இளஞ்செழியன்
இளஞ்சேரன்
இளஞ்சுடர்
இளந்தமிழன்
இளந்திரையன்
இளம்பரிதி
இளமதியன்
இளமாறன்
இளம்வழுதி 
இளவரசு
இளவழகன்
இறைஎழிலன்
இறையரசன்
இறைநம்பி
இனியவன்
இரணியன்
இறையன்பு