ஆ                                    ஈ                   உ                   எ                 ஒ                
    
க-வரிசை    ச-வரிசை     ப-வரிசை     ம-வரிசை     த-வரிசை    ந-வரிசை    ய-வரிசை       வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                          பெண்


எழில்நிலவன்
எழில்மலை
எழில்வாணன்
எழிலன்
எழிற்கோ
எழிலன்பன்
எழிலரசு
எழிலோவியன்
எழுகதிர்
எழிலேந்தி
ஏளிசைவாணன் 
ஏழிசைவேந்தன்
ஏளிசைஅன்பன்
ஏழிசைவேந்தன்
ஏளிசைமுதல்வன்