க-வரிசை

                            ஆ                                    ஈ                   உ                   எ                 ஒ                
    
க-வரிசை    ச-வரிசை     ப-வரிசை     ம-வரிசை     த-வரிசை    ந-வரிசை    ய-வரிசை       வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                          பெண்
கடலரசன்
கடழ்வாணன்
கண்ணப்பன்
கதிரவன்
கதிர்நிலவன்
கதிர்வாணன்
கதிர்வேல்
கபிலன்
கரிகால்வளவன்
கரிகாலன்
கலையரசன்
கலையழகன்
கலைச்செல்வன்
கலைப்பித்தன்
கலைமகன்
கலைமணி
கலைமுகிலன்
கலைவாணன்
கலைவேந்தன்
கார்முகில்
கார்வண்ணன்
காவிரிசெல்வன்
காவிரிநாடன்
காளமேகம்
கார்முகிலன்
கிள்ளிவளவன்
குடியரசு  
குணவழகன்
குமரிநாடான்
குமரிவேந்த்ன்
குமரிச்செல்வன்
குரளமுதன்
குறளன்பன்
குமணன்
கூத்தரசன்
கூர்மதி
கொள்கைமணி
கொன்றைவேந்தன்
கோவேந்தன்
கோவலன்