ச-வரிசை

                            ஆ                                    ஈ                   உ                   எ                 ஒ                
    
க-வரிசை    ச-வரிசை     ப-வரிசை     ம-வரிசை     த-வரிசை    ந-வரிசை    ய-வரிசை       வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                          பெண்

சங்கேந்தி
சரவணன் 
சமநெறி
சங்கொலி
சிந்தனைச்செல்வன்
சிலம்பரசன்
சித்திரைசெல்வன்
சின்னத்தம்பி
சுடர்மணி
செங்கதிர்
செங்குன்றன்
செங்குட்டுவன்
செந்தமிழன்
செந்தாமரை
செந்தமரைச்செல்வன் 
செந்தில்
செந்தேவன்
செம்பியன் 
செம்மல்
செங்கோ
செவ்வேல்
செந்தமிழ்
செங்குன்றன் 
செந்தமிழ்கோ
சேரலாதன்
சொற்கோ