த-வரிசை

             அ                 ஆ                  இ                  ஈ                   உ                ஊ               எ               ஏ             ஒ  
    
க-வரிசை         ச-வரிசை       ப-வரிசை        ம-வரிசை            த-வரிசை       ய-வரிசை           வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                        பெண்
தமிழரசன்
தமிழ்மகன்
தமிழ்குடிமகன்
தமிழ்செல்வன்
தமில்கூதன்
தமிழ்மணி
தமிழ்மாறன் 
தமிழ்முடி
தமிழ்நாடன்
தமிழ்நேயன்
தமிழ்மகன்
தமிழ்வளவன்
தமிழ்வாணன்
தமிழரசன் 
தமிழண்ணல்
தமிழரிமா
தமிழண்ணல்
தமிழப்பன்
தமிழரசன்
தமிழன்பன்
தமிழமுதன்
தமிழமுதன்
தமிழேந்தி
தனியரசு
தாமரைக்கண்ணன்
தாமரைசெல்வன்
திருசெல்வன்
திருமாறன்
திருமாவளவன்
தீக்கதிர்
தீந்தமிழன்