ந-வரிசை

                            ஆ                                    ஈ                   உ                   எ                 ஒ                
    
க-வரிசை    ச-வரிசை     ப-வரிசை     ம-வரிசை     த-வரிசை    ந-வரிசை    ய-வரிசை       வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                          பெண்
நடவரசன்
நந்தன்
நலங்கிள்ளி
நற்குணன்
நன்மாறன்
நாவரசன் 
நாவுக்கரசு
நாவேந்தன்
நாஞ்சில்நாடன்
நிலவன்
நிலவழகன்
நீலவண்ணன்
நெடுங்கிள்ளி
நெடுமாறன்
நெடுஞ்சழியன்
நெடுஞ்சேரலாதன்