ப-வரிசை

                            ஆ                                    ஈ                   உ                   எ                 ஒ                
    
க-வரிசை    ச-வரிசை     ப-வரிசை     ம-வரிசை     த-வரிசை    ந-வரிசை    ய-வரிசை       வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                          பெண்
பகலவன்
பல்லவன்
பார்வேந்தன்
பால்வண்ணன்
புகழரசன்
புகழேந்தி
புகழ்செல்வன் 
பூங்குன்றன் 
பூபாலன்
பூவரசன்
பெருவழுதி
பெருநற்கிள்ளி
பொற்செழியன்
பேரரசநிவலன்
பொய்யாமொழி
பொற்செழியன்
பொன்மணி
பொன்னடியான்
பொன்னிவளவன்
பொன்னரசன்
பொன்முடி