ம-வரிசை

                            ஆ                                    ஈ                   உ                   எ                 ஒ                
    
க-வரிசை    ச-வரிசை     ப-வரிசை     ம-வரிசை     த-வரிசை    ந-வரிசை    ய-வரிசை       வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                        பெண்
மணிவேல்
மதிவாணன்
மருதமுத்து
மலரவன்
மகிழ்கோ
மணிமாறன்
மதியழகன்
மலர்முகிலன்
மலர்மன்னன்
மலையரசன்
மாணிக்கவேல்
மாறன்வழுதி
மாமல்லன் 
மாசிலாமணி
முத்தழகு
முத்தமிழரசு
முத்துவேல்
முகிலரசன்
முடியரசன்
முல்லைவாணன்
முல்லைவேந்தன்
முல்லைச்செல்வன்
மேகவண்ணன்