ஆ                                    ஈ                   உ                   எ                 ஒ                
    
க-வரிசை    ச-வரிசை     ப-வரிசை     ம-வரிசை     த-வரிசை    ந-வரிசை    ய-வரிசை       வ-வரிசை 

                                   ஆண்                                                          பெண்
அகரன்
அகத்தியன்
அஞ்சாநெஞ்சன்
அண்ணாதுரை
அண்ணாமலை
அதியமான்
அம்பலவாணன்
அமுதன்
அரங்கன்
அரசப்பன்
அரிமாபாண்டியன்
அரிமாசெல்வன்  
அருட்செல்வம்
அருட்குமரன்
அருண்மொழி
அருளரசன்
அருளினியன்
அழகப்பன்
அழகியநம்பி
அன்பரசு
அன்பழகன்
அன்பிற்கினியன்
அறிவரசு
அறிவழகன்
அறிவுமணி
அறிவேந்தி
அழகரசன்
அறவாணன்
அறிவரசு
அறிவொளி
அன்புமணி
அழகுமதி