வ-வரிசை

                            ஆ                                    ஈ                   உ                   எ                 ஒ                
    
க-வரிசை    ச-வரிசை     ப-வரிசை     ம-வரிசை     த-வரிசை    ந-வரிசை    ய-வரிசை       வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                        பெண்
வல்லவன்
வல்லவரையன்
வள்ளுவன்
வளவன்
வணங்காமுடி
வந்தியத்தேவன்
வானமாலை
வான்கொடி
வாழ்வரசன்
வான்முகிலன்
வாகையரசு
வில்லவன்
விடுதலைநம்பி
விடுதலைவெந்தன்
வெற்றிகொண்டான்
வெண்மணியன் 
வெற்றிசெல்வன்
வேந்தன்
வேங்கைமார்பன்
வேனில்
வைரமுத்து
வைரமொழி
வைரநெஞ்சன்