ஆ                                    ஈ                   உ                   எ                 ஒ                     
க-வரிசை    ச-வரிசை     ப-வரிசை     ம-வரிசை     த-வரிசை    ந-வரிசை    ய-வரிசை       வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                       பெண்

இசைச்செல்வி
இசையமுது
இசைமொழி
இலக்கியா
இயற்றமிழ்
இளங்கொடி
இளமதி
இளம்பிறை
இளந்தென்றல்
இளவரசி
இளவழகி
இன்னிலா
இன்தமிழ்
இளஞ்செல்வி
இன்முல்லை
இன்மொழி
இன்னமுது
இன்னிசை
இனியள்
இனியவள்
இசைவாணி
இசையரசி