ஆ                                    ஈ                   உ                   எ                 ஒ                
    
க-வரிசை    ச-வரிசை     ப-வரிசை     ம-வரிசை     த-வரிசை    ந-வரிசை    ய-வரிசை       வ-வரிசை 

                                     ஆண்                                                          பெண்

எழில்நிலா
எழில்முதல்வி
எழிலி
எழில்விழி
எழிலரசி
எழிலோவியம்
எழில்செல்வி
எழில்மொழி
ஏழிசைச்செல்வி
ஏழிசையரசி
ஏழிசைமொழி
ஏழிசைமகள்